London Tests of English

Co jsou London Tests of English?

London Tests of English (LTE) jsou zkoušky, které umožňují hodnocení a získání certifikátu potvrzujícího jazykové kompetence. Jsou určeny osobám, jejichž mateřským jazykem není angličtina (English for speakers of other languages - ESOL). Tyto zkoušky jsou uznávány po celém světě vysokými školami, zaměstnavateli a také ministerstvy školství mnoha zemí jakožto potvrzení zvládnutí požadovaného standardu anglického jazyka.

Zkoušky sestávají ze dvou částí. První část je písemná a testuje se v ní porozumění slyšenému a čtenému textu a také schopnost psaní. Druhá část naproti tomu představuje nástroj k prověření kvality ústní výpovědi. Ústní část zkoušky, která testuje schopnost správně se dorozumět v cizím jazyce, může být zařazena před, nebo i po části písemné. Zvláštní charakter zkoušky zaměřený na komunikaci má za následek, že zkouška trvá mnohem kratší dobu, což však nikterak nesnižuje její kvalitu.

Zaručujeme autentičnost a reálnost

Ve větší míře klademe důraz na autentické situace, s nimiž se mohou posluchači sami setkat, než na znalosti konkrétní slovní zásoby či gramatických struktur. Proto také v našich testech nenarazíte na gramatická cvičení a místo toho se budete muset vypořádat se situacemi z každodenního života. Jde nám o to, aby posluchač cizímu jazyku rozuměl a úspěšně jej také používal.

Následování dobře známých doporučení

Úkoly, jež se na zkoušce objevují, se drží doporučení obsažených v učebnicích dostupných na trhu, které kladou důraz na komunikativnost. Přípravy ke zkoušce nevyžadují podrobit se nějakému konkrétnímu výukovému programu. Účelem je zhodnotit poznatky, které kandidáti nabyli, nikoli přimět učitele k tomu, aby vyučovali s ohledem na naše zkoušky. Všechny osoby angažované do přípravy zkušebních testů jsou aktivními učiteli a / nebo autory učebnic.

Co je cílem London Tests of English ?

LTE si kladou za cíl potvrdit pokroky při učení se anglického jazyka. Zkušební testy jsou vypracovány takovým způsobem, aby motivovaly ty, kdo se učí, a současně poskytly školám, rodičům a učitelům zpětnou informaci o dovednostech osob přistupujících ke zkoušce. V případě, že osoba přistupující ke zkoušce nezvládne požadovanou úroveň pokročilosti, obdrží informace o těch oblastech, v nichž se u ní projevily největší nedostatky.

Souvislost se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky

LTE lze skládat na šesti úrovních podle standardů Common European Framework of References for Languages. (Společný evropský referenční rámec pro jazyky).

Úrovně

ÚroveňÚroveň pokročilostiČas trvání zkouškyCEFR
A1Základy (Foundation)1h 15minA1
1Začátečník (Elementary)1h 30minA2
2Středně pokročilý (Intermediate)1h 35minB1
3Více pokročilý (Upper Intermediate)2hB2
4Pokročilý (Advanced)2h 30minC1
5Expert (Proficient)2h 55minC2

Čas potřebný k přípravě na zkoušku

Úrovně LTECEFRPočet hodin (přibližně)
A1CEFR A180 až 120 hodin
1CEFR A2180 až 200 hodin
2CEFR B1350 až 400 hodin
3CEFR B2500 až 600 hodin
4CEFR C1700 až 800 hodin
5CEFR C21000 až 1200 hodin

Čas trvání zkoušky

ÚroveňSpeakingListeningReading & WritingCelkem
A110205085 (1 h 25 min)
1102070100 (1 h 40 min)
2102075105 (1 h 45 min)
31220100132 (2 h 12 min)
41520130165 (2 h 45 min)
51520155190 (3 h 10 min)

Jak hodnotíme a jak udělujeme certifikáty

Testy připravuje a hodnotí tým profesionálů. Kandidáti, kteří úspěšně složili zkoušku, obdrží příslušný certifikát vydávaný firmou Edexcel, která je součástí skupiny Pearson.

Efektivní podpora a jednoduchá administrace

Díky revolučnímu internetovému systému známkování e-PEN a službě Edexcel Online, která administrátorům programu nabízí veškerou potřebnou pomoc, jsme schopni neobyčejně rychlým a efektivním způsobem dodat primární informace o výsledcích zkoušek.

Uznávání zkoušek

Zkoušky jsou respektované a uznávané v mnoha zemích na celém svĕtĕ:

QCA
London Tests of English získaly akreditaci Úřadu pro kvalifikace a kurikulum QCA (Qualifications and Curriculum Authority), nejvýznamnějšího orgánu, který se zabývá kontrolou kvality zkoušek ve Velké Británii.

Kdy lze přistoupit ke zkoušce LTE?

Termíny zkoušek z angličtiny London Tests of English jsou jednotné v celé Evropě a konají se obvykle čtyřikrát do roka. Konkrétní termíny naleznete zde.

Kde lze přistoupit ke zkoušce?

Hampson CS s.r.o. je oficiálním zkušebním střediskem Pearson Language Assessments a sídlí na adrese:

Hampson CS s.r.o.
Tř. Václava Klementa 601
293 01 Mladá Boleslav

Přihlásit se můžete na emailu hamspon@hampson.cz nebo telefonicky na čísle
326 732 732.